Informace o nás

Jsme zájmové sdružení Česká numismatická společnost - pobočka v Děčíně. 
Naším posláním je činnost v rámci vědního oboru numismatika a v příbuzných vědních disciplínách. Sdružujeme sběratele a zájemce o numismatiku za účelem zachování kulturních a historických hodnot. Rozšiřujeme znalosti svých členů za pomoci pravidelných odborných přednášek, vydáváme drobné plastiky a medaile, budujeme odbornou knihovnu, umožňujeme svým členům vytváření vlastních sbírek a napomáháme doplňování veřejných sbírek numismatických předmětů.

Z historie numismatiky na Děčínsku.

Dne 21. října 1962 se sešlo 5 členů tehdejší Numismatické společnosti Československé v Kulturním domě plavby (dříve Paroloď) v Děčíně, aby založili numismatický kroužek. Byli to Josef Musil (člen od roku 1955), Božena Musilová (1961), Jiří Dvořáček (1959), Stanislav Dluhoš (1962) a Václav Štajner (1961). Již na první schůzce v Parolodi bylo jasné, že založením numismatického kroužku při Kulturním domě plavby, získají členové možnost častějšího styku na schůzkách spolu se zvyšováním si sběratelské odbornosti. Bylo odsouhlaseno, že se členové kroužku budou scházet každou druhou a čtvrtou neděli v měsíci v 9.oo hodin dopoledne. Historicky prvním vedoucím byl zvolen pan Jiří Dvořáček. Dopisem ze dne 24.11.1962 bylo oznámeno závodnímu výboru ROH plavby ustavení kroužku a členové současně požádali o pomoc při náboru nových členů. ZV ROH si jako podmínku spolupráce stanovil, že vedoucím kroužku musí být někdo ze zaměstnanců plavby. Proto byl na další schůzce zvolen za vedoucího pan Stanislav Dluhoš. 

Největší pomoc našemu kroužku v jeho začátcích poskytli pánové Jan Pěček z Teplic, Josef Prause a František Stránský, a to především odbornými přednáškami a radami. Pro popularizaci numismatiky na děčínsku bylo zpracováno a publikováno několik článků do závodních novin Labský plavec a do okresních novin Jiskra.

Dne 1.října 1963, rok po ustavení kroužku, byla vydána první Numismatická ročenka 1963, v níž byla zhodnocena činnost kroužku. Ten měl v té době již 25 členů, přičemž vedle učňů z učiliště ČSPLO si mezi členy našli cestu i starší kolegové, např. manželé Růžičkovi a pan Heinz Řebíček. Tuto Numismatickou ročenku vydal kroužek ještě v letech 1964, 1965 a 1966, celkově byly tedy vydány čtyři.

Od 1.1.1964 začal vycházet pro potřeby kroužku "Zpravodaj numismatického kroužku Děčín", a to v počtu 4 až 5 čísel ročně. Redaktorem i vydavatelem byl pan Stanislav Dluhoš, grafickou úpravu prováděl další člen kroužku pan Bohumír Kozák. Hlavní náplní Zpravodaje bylo především poskytování informací členské základně o novinkách a zajímavostech v oblasti sběratelství, slovníček heraldiky, popisy mincí, regionálních ražeb, atd... Několik článků zpracoval pan Dluhoš spolu s pracovníkem Státního archívu Dr. Košťálem.

Od druhé poloviny roku 1964 se členové kroužku scházeli každý druhý a čtvrtý pátek v měsíci od 16.3o hod.

K pátému výročí založení kroužku byla vydána pamětní medaile, kterou vyryl Jaroslav Karel. Od tohoto roku vychází Zpravodaj jako příloha závodních novin ČSPLO Labský plavec. Po Stanislavu Dluhošovi převzal funkci vedoucího kroužku na rok 1965 pan Dvořáček, v roce 1966 vedl kroužek pan Glos a v roce 1967 je vedoucím pan Prause. Častá změna vedení kroužku spolu s obsahem a úrovní Zpravodaje však byly kritizovány na výroční členské schůzi dne 22.9.1967 v hotelu Sport. Vzhledem k tomu, že byly splněny všechny podmínky, které předepisovaly stanovy NSČs, bylo výborem kroužku přijato usnesení o změně názvu na Pobočku NSČs spolu s přijetím všech práv a povinností členů.

Reakcí na kritiku, která zazněla na výroční členské schůzi bylo distancování se pobočky od vydávání Zpravodaje. Periodikum vydávané Stanislavem Dluhošem neslo nadále název Zpravodaj numismatického kroužku" a bylo přílohou Labského plavce. V této podobě vycházel Zpravodaj až do roku 1985, ale již bez rubriky "Zprávy kroužku". Stanislav Dluhoš byl i nadále velice agilní a mimo jiné razil každý rok Novoročenky Zpravodaje spolu se svými PF-kami (tzv. Dluhošovkami).

Dne 31.1.1968 pořádá pobočka první drobnou aukci numismatického materiálu s čistým výtěžkem 190,- Kčs. Od září 1968 se konají členské schůze v Okresním vlastivědném muzeu v Děčíně. Dne 31.5.1970 pořádá pobočka první aukci papírových platidel v Děčíně, a při té příležitosti vydává aukční katalog, který spolu s dvěma novotisky děčínských nouzovek z roku 1849 rozesílá sběratelům papírových platidel. Tuto aukci připomíná i eloxovaná medailka, kterou pobočka vydala. Ještě téhož roku se 29.11.1970 koná druhá aukce papírových platidel, čímž byla odstartována štafeta pravidelných ročních aukcí pro širší numismatickou veřejnost. Do roku 1995 jich bylo celkem 28, ale po poslední prodělečné aukci ze dne 27.5.1995 se od jejich dalšího pořádání upustilo.

Od května 1970 se konají schůzky v zadním salonku hotelu Grand, od května 1972 v hotelu Sport. Dne 14.12.1972 naší členskou schůzi navštívili čtyři zástupci numismatické společnosti z Pirny (tehdejší NDR) za účelem navázání spolupráce. Dne 8.6.1973 zemřel čestný člen pan František Stránský a dne 9.9.1973 opustil řady členů předseda pobočky pan Josef Prause. Na výroční členské schůzi dne 10.1.1974 je do funkce předsedy zvolen MUDr. Jiří Prause.

Dne 11.3.1976 se zúčastnili naší schůze opět kolegové z Pirny, kteří předložili již konkrétní návrhy na spolupráci spolu s pozváním na numismatickou výstavu do Pirny. Dne 15.5.1976 se zúčastnila této výstavy delegace děčínské pobočky pod vedením pana Sattlera a kromě mnoha dojmů a poznatků si přivezla také pamětní medaili s námětem spolupráce pobočky NSČs Děčín a FGN Pirna. V červnu, po více než třech letech, obdržela pobočka od ÚV NSČs povolení ke spolupráci a podpisu partnerské smlouvy s FGN Pirna, a to pod podmínkou dodržování celních předpisů. Ražba společných příležitostných medailí však povolena nebyla.

Následovalo období konání různých zájezdů s numismatickou tématikou pro členy pobočky. Dne 13.11.1976 se uskutečnil zájezd do Pirny a Drážďan spojený s návštěvou mincovního kabinetu v drážďanském Zwingeru. 29.4.1978 následoval druhý zájezd do Stolpenu, kde se konala výstava mincí a medailí. Zde byla podepsána pp. Weicholdem a MUDr. Prausem smlouva o spolupráci a při té příležitosti nechali kolegové z Pirny nechali k této příležitosti vyrazit pamětní medaili.

Mezitím se dne 10.1.1980 stává předsedou pobočky Jiří Dvořáček a mění se i místo a doba konání schůzí, tentokrát to bylo každý druh čtvrtek v měsíci v hotelu Koruna.

Dne 23.5. 1981 se konal autobusový zájezd do Jáchymova, který byl členy pobočky kladně hodnocen.

V lednu 1984 se stává předsedou pan Stanislav Sedliský, schůze se konají každou třetí středu v měsíci.

Dne 6.10.1984 se uskutečnil zájezd do Moritzburgu, Pirny a Drážďan. Dne 5.10.1985 následoval pro kolegy z Pirny zájezd do Prahy spolu se zastávkou v Terezíně, kde všichni uctili památku obětí II. světové války.

Od 19.2.1986 se opět mění místo konání schůzí, členové se scházejí v zasedací místnosti ředitelství SČE v Děčíně. Dne 20.1.1988 byl na výroční členské schůzi zvolen předsedou pobočky pan Stanislav Dluhoš.

Dalšími zájezdy se uskutečnily dne 21.5.1988 do Kutné Hory a 24.9.1988 do Pirny a Míšně.

Od ledna 1989 se kromě členských schůzí začínají konat i výměnné schůzky, a to každou první sobotu v měsíci v Agitačním středisku Chlum v Děčíně III.

Následovalo období intenzívní zájezdové činnosti. Dne 19.5.1990 to byl zájezd do západní části Berlína, ve dnech 30.5.-2.6.1991 do Hamburku do Muzea hamburských dějin, 29.-31.5.1992 na Moravu do Olomouce a do mincovního kabinetu do Vídně. V květnu 1993 se uskutečnil další společný zájezd s německými kolegy do starobylého polského Krakowa.

Od ledna1994 se členové scházejí v klubu důchodců v Děčíně na Starém městě, nadále se konají i výměnné schůzky každou první sobotu v měsíci od 14.oo hod.

Ve dnech 17.-19.června 1994 se konal zdařilý společný zájezd na Moravu. V tu chvíli nikdo ze zúčastněných netušil, že se jedná o derniéru poznávacích zájezdů členů ČNS pobočky Děčín. Na dny 19.-21.5.1995 byl plánován opět zájezd na Moravu, ale pro malý zájem členů se již neuskutečnil.

Nejen zájezdovou činností však byla pobočka živa. Patřičná pozornost byla věnována i soupisu regionálních ražeb děčínska, při níž zejména Stanislav Dluhoš zaevidoval na předepsaných kartách asi 80 ražeb.V roce 1996 se členové naší pobočky pp. Plíhal a Kubát významně podíleli na výstavě "Když jsme byli c.a k.", p.Plíhal připravil výstavu v synagoze na Palmovce v Praze na téma "Naši váleční letci", další výstavu "Nebe je naše moře" v Městském muzeu v Ústí nad Orlicí. V roce 1998 se v děčínském muzeu konala další výstava "Psal se rok 1918", na které se opět podíleli pp.Kubát a Plíhal. Kromě těchto aktivit jsou našimi členy pořádány přednášky téměř na každé schůzi.

V roce 2002 byla vydána pamětní medaile ke 40. výročí vzniku numismatického kroužku v Děčíně.  

Díky panu Zdeňku Plíhalovi, podařilo se ve dnech 29. 5. – 3. 11. 2002 uskutečnit výstavu „Sběratelství – Hobby“. Na výstavě se podílelo 5 členů naši pobočky a to pánové Dluhoš (který byl i sponzorem výstavy), Horn, Plíhal, Kubát a Štajner 2002 pam list.pdf (886,2 kB).              Z ostatních poboček nám pro výstavu poskytli exponáty pánové Dubanič, Petřek a Pinka.  Zastoupeno bylo 48 druhů sběratelských oborů s více než 1 500 exponáty.

Dne 16. října 2002 jsme na slavnostní schůzi v KASS Děčín oslavili již 35. výročí založení pobočky a 40. výročí organizované numismatiky na děčínsku. Kromě 26 členů pobočky se ji zúčastnilo i 10 hostů. V předchozích  výročích byli většinou odměňováni zakládající členové a aktivní funkcionáři pobočky. K 40. výročí jsme se rozhodli odměnit všechny své členy a účastníky této slavnostní členské schůze pamětní medaili pobočky ČNS v Děčíně a Informačním zpravodajem. Ze tří návrhů na tuto medaili od pánů Zdeňka Schejbala,  Romana Horny a Milana Kubáta byl realizován návrh pana Schejbala, který pro rytí graficky upravil akademický malíř pan Břetislav Kment. Zhotovení 150 ks medailí plně zabezpečil pan Zdeněk Schejbal . Medaile je zhotovena z lité kompozice, má   32 mm a sílu 2 mm. Byla zhotovena v celkovém počtu 150 kusů. Zkušebně bylo zhotoveno i 8 ks těchto medailí o  58 mm a o síle 6 mm, které jsme chtěli předat k pamětním listům pro oceněné pobočky.  Vzhledem k velkému množství teplé slitiny se nepodařilo bez problémů do forem tyto medaile odlít. Bylo proto upuštěno od jejich zhotovení. Tak zvané „kopyto“ nebo-li model i nepodařené odlitky jsou v majetku pobočky. Možná, že bude možno tyto medaile zhotovit z pálené hlíny, neb jiného materiálu později.

Z jednotlivců obdrželo Pamětní listy 8 členů a to paní Olga Pátková, pánové Milan Dubanič, Stanislav Dluhoš, Jiří Dvořáček, Zdeněk Kopáček, Jiří Landa, Stanislav Sedliský a Václav Štajner. Panorama města Děčína v záhlaví těchto pamětních listu připomíná jubilejní rok, kdy nás v Děčíně, ale i přátelé v Pirně spojovala povodňová katastrofa.

Pan Milan Dubanič za výbor ČNS ocenil dlouholetou práci pro společnost našeho člena pana Stanislava Sedliského a předal mu záslužnou medaili s pamětním listem.
Závěrem slavnostní schůze jsme si vzpomněli i na bývalé členy s kterými jsme se rádi setkávali a kteří se bohužel našeho výročí již nedožili. Z naší pobočky to byli přátelé Bořek, Brouček, Cikánek, Červinka, Durdinec, Froš, Glos, Halgaš, Jedlička, Komárek, Kozák, Musil, Picka, Prause starší, Prause mladší, Sattler, Skalický, Stránský, Růžička, Řebíček, Vetelský, Vík a Voběrek. Z našich nejbližších poboček to byli přátelé Bergner, Buxbaum, Čepl, Havlín, Jaček, Kňourek, Linek, Pěček, Vodička, Wedlich, Zajíček, Zušťák a další. Mezi německými kolegy snad nejvíce dominoval pan Franz Kratochvíl, který jako tvůrce po sobě zanechal  několik krásných medailí. Zde bych chtěl poděkovat všem našim členům, kteří byli aktivní v zabezpečování jednotlivých úkolů všech našich akcí ve významném jubilejním roku.
 

Dle plánu bylo uskutečněno  13 členských schůzí. Na těchto schůzích byla průměrná účast 19 osob. Bylo zavedeno střídavé využití místností - v sudých měsících v Klubu důchodců v Děčíně 3, s plánovanou přednáškou na středečních schůzkách a v lichých měsících v KASSu v Děčíně 4, na výměnných schůzkách. Celkem bylo v roce 2002 uskutečněno 6 přednášek.

Spolupráce s ostatními pobočkami byla zaměřena zejména na účast naších členů na aukcích a to v Ústí nad Labem, v Teplicích,  v Liberci,  v Lounech, v Nymburku a podobně. Dobrá je i účast našich členů na aukcích v Praze. Na členské schůze poboček v Teplicích a v České Lípě tradičně dojížděli pan Dluhoš a pan Petřík. S panem Dluhošem jsem navštívil i Výroční členskou schůzi (dále jen VČS) v České Lípě.
Naše knihovna zaznamenala přírůstek dalších 5 ks.
     
Vzhledem k tomu, že stávající hospodářka paní Štěpánka Kubátová z pracovních důvodů požádala o uvolnění z funkce byl na hodnotící členské schůzi dne 19. 2. 2003 do výboru za ní kooptován pan Prkno Oldřich. Před konáním korespondenční aukce již v r. 2002 požádal o uvolnění z funkce předsedy aukční komise ze zdravotních důvodů.i pan František Kunc. Od této doby již pobočka tuto funkci nemá obsazenou a velké aukce nekoná.
Složení výboru pro další období (až do dnešního dne) je následující :
Štajner Václav – předseda
Horn Roman – jednatel
Prkno Oldřich – hospodář
Kapic Jindřich – knihovník
Schejbal Zdeněk – předseda revizní komise a distributor mincí
Tomsa Jan – člen výboru bez funkce (za pana Kunce)

V plánu bylo uskutečnit  17 členských schůzí. Z tohoto počtu bylo 10 plánováno na středu a 7 na sobotu. Na všech těchto schůzích byla průměrná účast 17 osob. Oproti minulému roku se návštěvnost naších schůzí opět snížila o 2 členy. Vliv na pokles účastí měly plánované sobotní schůzky při velmi malé účasti (také jen 4 nebo 5 členů). Pokud budeme brát průměr jen ze středečních schůzí, byla by průměrná účast na 10 schůzích 23 členů, tj, o 4 více než v roce 2002. Návštěvnost naších schůzek velmi ovlivnila i dlouhodobá nemoc vedoucí klubu důchodců, kdy odpadlo občerstvení na které jsme byli zvyklí (káva, čaj a pivo). Oproti minulému roku vzrostl počet přednášek na těchto schůzích o 2 přednášky, takže jich bylo uskutečněno celkem 8. 

Spolupráce s ostatními pobočkami v roce 2003 byla stejná..Na VČS v České Lípě jsme byli za  děčínskou pobočku dokonce tři.
V sobotu dne 26. dubna 2003 uskutečnili členové České numismatické společnosti pobočky Děčín a Numismatického spolku Pirna přátelské setkání v NSR. Náplni tohoto setkání byla oslava 25. výročí podepsání smlouvy o přátelství mezi oběma spolky. Tomuto setkání předcházelo prodloužení historické smlouvy v Děčíně 20. ledna 1999 na dalších 10 let. Z Děčína se šestičlenná skupina vypravila do Pirny sobotním „vlakem družby“ s odjezdem v 6.48 hodin. Na nádraží v Pirně na nás již čekali němečtí přátelé se svými auty, kterými nás s krátkou přestávkou na občerstvení dopravili do krušnohorského okresního města Zschopau. Byl krásný slunný den a cestou jsme byli seznamováni s okolními pamětihodnostmi. Po příjezdu do Zschopau nás na parkovišti před zámkem Wildeck již očekávala další šestičlenná skupina z Děčína, která přijela do místa setkání svými auty přes Chomutov a Marienberg.
V útulném prostředí restaurace proběhly oficielní oslavy 25. výročí, kterých se za ČNS Praha zúčastnil jednatel pan Milan Dubanič, který je zároveň předsedou pobočky ČNS v Ústí nad Labem. Po krátkých projevech předsedů obou přátelských spolků byly pěti přátelům z Pirny a 5 členům ČNS předány Pamětní listy v upomínku na toto setkání.

Z německých přátel to byli pánové Fickert Manfred, Rasch Erhard, Schurz Gerhard, Schreiber Manfred a Stohn Dietmar. Z členů ČNS to byli pánové Dubanič Milan, Foukal Martin, Pátek Zdeněk, Egr Josef a Plíhal Zdeněk. Německým přátelům byly k pamětním listům předány i pamětní medaile pobočky ČNS v Děčíně ke 40. výročí organizované numismatiky na Děčínsku z minulého roku. Všichni účastníci setkání obdrželi celou řadu propagačního materiálu (zejména turistické mapy), který nám k tomuto účelu ochotně poskytl Městský úřad v Děčíně. Za tuto vstřícnou pomoc MÚ Děčín patří mé upřímné poděkování. Němečtí přátelé na oplátku předali každému českému delegátovi rovněž řadu propagačního turistického materiálu. Nechyběly ani tužky s nápisem „25 JAHRE Freundschaftsvertrag 1978 – 2003 der Numismatiker von PIRNA und DECIN“ .

Po slavnostním obědě jsme se všichni odebrali na zámek Wildeck, který je symbolem města. Rovněž i on se týčí na skalním masivu vysoko nad řekou jako náš zámek v Děčíně. Na nádvoří zámku se nachází vyhlídková věž „Tlustý Jindřich“. Část naší delegace vyšlapala 144 schodů a rozhlédla se po celém okolí úpatí Krušných hor. Tato stavba pochází z 12. století, kdy mladému městu poskytovala ochranu, ještě zesílenou městskými hradbami. V 16. století byl původní hrad přestavěn na kurfiřtský lovecký zámeček „Wildeck“. Dnes je zámek kulturním střediskem. Nachází se zde městská knihovna, muzeum motocyklů, historická mincovna, historická tiskárna a vazárna knih.
Naše delegace si nejprve prohlédla muzeum motocyklů, kterými se toto město v celém světě proslavilo. Viděli jsme nejen staré motocykly zn. DKW a MZ, celou řadu motocyklových trofejí, ale i moderní motocykly. Každoročně se zde koná terénní německé mistrovství v enduru „Rund um Zschopau“. Potom jsme si prohlédli sklepení, kde se nachází rezervoár čisté průzračné vody, stékající z krápníků pod vyhlídkovou věží.
Nejvíce nás však jako numismatiky zaujala historická mincovna. Mincovnu vybudoval před vletech 1998-99 zdejší numismatický spolek Zschopau, který je členem Saské numismatické společnosti. Mincovna byla zřízena z části bývalé konírny zámku. Zde nás přivítali tři raziči mincí (pregéři) v dobovém oblečení. Následovala ukázka výroby historických mincí. Nejprve se slova ujal slévač, který ve zvláštní tlustostěnné nádobě (tyglíku) roztavil mincovní kov (v našem případě čistý cín). Dříve k tomuto účelu používali kovářskou výheň, nyní byl cín roztaven elektrickým ohřevem na tavnou teplotu nad 232 ° C. Tekutý kov nalil slévač do zvláštní formy, složené ze dvou ocelových částí, sevřených k sobě křídlovými maticemi.Vnitřek formy byl před nalitím kovu vymazán voskem nebo lojem.Tekutý kov zaplnil žlábek ve formě, odpovídající zhruba šířce mince. Vzniklého odlitku tzv. „cánu“ o síle 5 mm se ujali další dva raziči, kteří na stroji o dvou přítlačných válcích pomoci kliky a lidské síly rozválcovali „cán“ na delší plát o síle 2 mm. K docílení této síly plátu by protažení strojem museli opakovat 50 – 60 krát. Pro další fázi byl připraven plát již o této síle a došlo k ražbě tzv. „střížků“ (kotoučků o  30 mm) opět na ručním lisu. Tohoto střížku se ujal vlastní razič, který minci skutečně dokončil pomocí mincovních razidel (kolků, želez), upnutých do vřetenového lisu. Na spodním razidle byl nasazen kroužek, do kterého razič vložil střížek. Svislé vřeteno je nahoře opatřeno balanční tyčí s těžkými protilehlými závažími. Ručním roztočením byl uveden lis v činnost. Využitím setrvační síly otiskl se do měkkého kovu obraz budoucí mince. V našem případě z jedné strany vyobrazení razicího stroje s opisem a plošky pro datum, z druhé strany dominantou Zschopau - vyhlídkovou věží „Tlustým Jindřichem“. Na speciálním pákovém přípravku bylo zhotoveno i vroubkování po obvodu a do plošky vyraženo 26. 4. 2003. Tuto medailku si mohli účastníci zakoupit za  3 €. Z této ceny jde 1/3 na cín, 1/3 městu a 1/3 Numismatickému spolku. Jak jsem se již zmínil, nachází se v prostorách zámku též historická tiskárna a vazárna knih, která však byla při naší návštěvě uzavřena. Zde je možno si nechat odlít z liteřiny i své jméno, zhotovit razítko neb zakoupit historické tisky. Po prohlídce mincovny jsme odešli do městské cukrárny na kávu a zákusek před odjezdem. Návrat domů jsme uskutečnili stejným způsobem tj. auty německých přátel na nádraží do Pirny a druhá polovina naší delegace přes Marienberg a Chomutov též svými auty. Náklady německých přátel byly dle jejich sdělení hrazeny organizaci „Euroregion Elbe“.Na toto příjemné setkání bude každý z účastníků jistě rád vzpomínat.
 

V měsíci září několik našich členů navštívilo již šestou mezinárodní výstavu „Sběratel“ v Praze. Den před touto výstavou se v Náprstkově muzeu v Praze konalo Mezinárodní sympozium „Svět bankovek“, na kterém byla naše pobočka rovněž zastoupena mou účastí. Dne 19. 10. se konala mimořádná konference ČNS spojena s Radou ČNS v Praze, na které jsem byl přítomen s panem Dluhošem.. Zde jsme kromě zvolení nového předsedy ČNS kritizovali i opožděné publikování příspěvků do NL.
Dle rozhodnutí výboru bylo 30 ks našich pamětních medailí ke 40. výročí na náklady pobočky pokoveno (Ni) a v průběhu roku byly nabídnuty naším členům za stejnou cenu jako původní tj. za 50 Kč. Sedm z nich bylo prodáno i na konferenci ČNS v Praze. Naše knihovna zaznamenala přírůstek dalších 6 ks.
 

V roce 2004 jsme se rozhodli vrátit k pravidelným schůzkám jedenkrát měsíčně bez července a srpna. V plánu bylo uskutečnit  10 členských schůzí. Na těchto schůzích byla průměrná účast více než 20 osob (20,4). Oproti minulému roku se návštěvnost naších schůzí zvýšila o 3 osoby. Počet přednášek na těchto schůzích byl stejný jako v minulém roce tj. celkem 8. Spolupráce s ostatními pobočkami v roce 2004 pokračovala ve stejné úrovni. V měsíci červnu navštívila delegace naše pobočky ve složení Štajner, Dluhoš a Plíhal velkou bursu v Drážďanech, bleší trh v Kaufparku a zejména naše přátelé manželé Schreibrovi ze spolku v Pirně. Zde byla diskutována další spolupráce. Našim přátelům v Pirně při pozdější návštěvě pana Dluhoše byly předány i Numismatické listy č. 3, ve kterých byl konečně po jednom roce zveřejněn článek o našich oslavách v Zschopau. Naše knihovna zaznamenala přírůstek dalších 2 ks.

Pro rok 2005 jsme snížili výši pobočkového příspěvku z 50 Kč na 20 Kč (neboť již nemusíme platit drahé úředníky v bance a příspěvek máme jen na pokrytí režie pobočky). V plánu bylo uskutečnit  10 členských schůzí. Na těchto schůzích byla průměrná účast více než 21 osob (21,3). Oproti minulému roku se návštěvnost naších schůzí zvýšila o 1 osobu. Zde mohu jmenovat členy, kteří měli 100 % docházku. Jsou to pánové Dluhoš, Dohnal, Fišer, Kopáček a Tomsa. Zajímavé je, že na zvýšení účasti nemá vliv změna termínu našich schůzek, které se konaly v I. pololetí každou třetí středu v měsíci a od II. pololetí, konkrétně od září 2005 každé třetí úterý v měsíci. Tuto změnu jsme provedli proto, abychom nebyli rušeni středečními schůzkami důchodců, kteří až do 16 hodin hráli v místnosti karty a vůbec jim nevadila ani návštěva našich přátel z Pirny. V dubnu jsme uzavřeli smlouvu o propůjčení místnosti za 30 Kč za každou započatou hodinu a již v červenci byla tato částka zvýšena dodatkem mezi Centrem sociálních služeb a naší pobočkou na 50 Kč za.každou započatou hodinu. I tato částka však toleruje skutečně vynaložené náklady neboť například pro politické organizace činí pronájem 250 Kč za hodinu. V průběhu roku 2005 bylo uskutečněno celkem 9 přednášek, tj. o jednu více než v roce 2004. Spolupráce s ostatními pobočkami v roce 2005 se nezměnila a naší členové se zúčastňovali nejen členských schůzí, ale aukcí zejména severočeských poboček ČNS. Tyto aukce pravidelně navštěvuje cca 30 procent našich členů. VČS v České Lípě se dne 3. dubna zúčastnili pan Dluhoš a paní Chýlková, kteří mne a pana Petříka omluvili a  předali přátelům i pozdravy za naši pobočku.

V měsíci červnu navštívila delegace naše pobočky ve složení Štajner, Dluhoš a Plíhal velkou bursu v Drážďanech. Tuto velkou bursu jsem navštívil s panem Dluhošem i v měsíci listopadu. Při této příležitosti jsme navštívili i naše přátelé manžele Schreibrovi ze spolku v Pirně. Touto návštěvou jsme chtěli oplatit jejich návštěvy v Děčíně. Informovali jsme je i o našem zapojení do připravovaného  Mezinárodního sympozia německých, českých a polských numismatiků v Drážďanech v měsíci červnu 2006.
V průběhu roku 2005 uskutečnil náš člen pan Dluhoš ve své režii dvě úspěšné veřejné korespondenční aukce firmy Moneta Děčín do které přispěli i naší členové. V měsíci září několik našich členů navštívilo již osmou mezinárodní výstavu „Sběratel“ v Praze. Dne 22. října se konala Rada ČNS v Praze, které jsem se zúčastnil s hlasem rozhodujícím a pan Dluhoš jako host. Naše knihovna zaznamenala přírůstek dalších 10 ks.

V roce 2006 bylo v plánu uskutečnit  10 členských schůzí. Na těchto schůzích byla průměrná účast více než 22 osob (22,8). Oproti minulému roku se průměrná návštěvnost naších schůzí zvýšila o více než 1 osobu (+1,5). Zde bych chtěl pochválit členy, kteří měli 100 % docházku . Jsou to pánové Dluhoš, Kopáček, Petřík a Sladkovský. V průběhu roku 2006 bylo uskutečněno celkem 9 přednášek, tj. stejný počet jako v roce 2005. Spolupráce s ostatními pobočkami v roce 2006 se nezměnila a zůstala na stejné úrovni. Snad jen to, že dle uloženého usnesení členské schůze jsem se 20. května zúčastnil Slavnostní schůze k 50. výročí pobočky ČNS v Hradci Králové, na které jsem přednesl za pobočku Děčín zdravicí naších členů. Na VČS v České Lípě byli přítomni pan Petřík a pan Dluhoš, který přednesl i tradiční zdravici naší pobočky. Velmi dobrá je i spolupráce s německými numismatiky. V Drážďanech jsme byli přítomni jak na velkých čtvrtletních bursách, tak i na několika sobotních bleších trzích u Labe. Při této příležitosti jsme navštívili i manželé Schreibrovi.

Dne 8. května 2006 jsme uskutečnili společný autobusový zájezd naší pobočky ČNS a Numismatického spolku Pirna do mincovního kabinetu v Drážďanech. Zde jsme si kromě laboratoři a bohaté knihovny prohlédli depozitní mince, medaile a vyznamenání pod vedením ředitele kabinetu a jeho spolupracovníků. Zde jsme přítomným předali v upomínku 4 medaile naší pobočky spolu s propagačním materiálem, který jsme obdrželi opět od Městského úřadu Děčín. Z Děčína se zájezdu zúčastnilo 35 osob. Pan Dluhoš, v upomínku na tento zájezd předal každému účastníku i našim průvodcům v Drážďanech svou pamětní medaili. Tímto společným zájezdem jsme zahájili oslavy 800. výročí města Drážďan. V oslavách tohoto významného výročí jsme pokračovali i o měsíc později.
 

Ve dnech 9. – 11. června 2006  konalo se v Drážďanech Mezinárodní symposium numismatiků ze severní části České republiky, ze Saska a ze Slezska. Sympozium bylo připravováno již od roku 2005 a ČNS pobočka v Děčíně udržovala kontakt s organizátorem symposia Saskou numismatickou společnosti (dále jen SNS) jmenovitě s presidentem panem Dr. Rudolfem Reimannem. Bylo dohodnuto, že se za českou stranu symposia zúčastní 4 pobočky ČNS a to 3 delegáti z Děčína , 2 z Ústí nad Labem, 2 z Teplic a 1 z České Lípy. Za polskou stranu jsme pozvali do Děčína 1 delegáta z ČNS Vsetín, který je polské národnosti. Celé naše jednání bylo zaměřeno na téma „Pražský groš nás spojoval“.
V sobotu 10. 6. po bohaté snídani president SNS přivítal 39 účastníků (10 ČS, 1 PL, 28 D) a po krátkém úvodu předal slovo panu Dr. Romanu Zaoralovi z Karlovy univerzity Praha. Vyslechli jsme úvodní přednášku na téma . „Oběh pražských grošů v pozdně středověké Evropě“, spojenou s ukázkami za použití zpětného projektoru. Po něm vystoupil s přednáškou na téma „Pražské a míšeňské groše a jejich oběh ve Slezsku“ pan Magistr Robert Pienkowski z Polské numismatické společnosti Wroclaw. I tato přednáška byla spojena se světelnými ukázkami. Třetí přednáška byla zaměřena na projekcí  velkého množství různých pražských, míšeňských a slezských grošů nejrůznějších typů, které v té době ve sledovaných oblastech obíhaly. Přednášku připravil pan Holger Mehner a jeho přátelé z Marinbergu. Se závěrečnou přednáškou vystoupil pan Jan Tomsa z pobočky ČNS Děčín na téma „Pražský groš – předchůdce Eura. Přednášku připravil ve spolupráci s panem Stanislavem Dluhošem a byla přeložena jak do němčiny, tak i do polštiny pro všechny účastníky symposia. Všem přednášejícím byly presidentem SNS předány pamětní medaile, vydané u příležitosti 800. výročí města Drážďan.
Po vydatném společném obědě jsme všichni odjeli do Münzkabinetu v Drážďanech. kde nás přivítal a provedl celým kabinetem jeho ředitel pan Dr. Rainer Grund. Po ukončení prohlídky jsme společně navštívili výstavu mincí a medailí prvního saského krále Friedricha Augusta I.. Přestože výstava byla umístěna ve věži zámku (221 schodů!) zanechala v nás hluboký dojem.
Všichni jsme se vrátili do kulturního střediska Brücke – Most centrum v Drážďanech, kde jsme ukončili den společnou večeři a besedou s německými přáteli. Lze říci, že symposium bylo sice první, ale velmi zdařilé. Je uvažováno o podobné akci i v příštích letech.

Ve dnech 15. – 17.  září několik našich členů navštívilo již devátý mezinárodní veletrh „Sběratel“ v Praze. I zde jsme měli možnost hovořit s několika známými numismatiky z velkých burs v Drážďanech. Dne 21. října se konala v Praze Konference ČNS, které se zúčastnil s hlasem rozhodujícím pan Dluhoš. Tato konference udělila čestné členství ČNS za pobočku Děčín i mě. Za toto vysoké ocenění mé aktivity v organizované numismatice na Děčínsku všem přátelům upřímně děkují. V průběhu roku uskutečnil náš člen pan Dluhoš ve své režii opět dvě úspěšné veřejné korespondenční aukce firmy Moneta Děčín do které přispěli i naší členové. 
 

V plánu prvního pololetí roku 2007 bylo uskutečnit  6 členských schůzí. Na těchto schůzích byla průměrná účast více než 22 osob (22,5). V průběhu tohoto pololetí byly uskutečněny 4 přednášky z plánovaných 5. Na výroční členské schůzi 20. února 2007 byli členové seznámení, že v říjnu tomu bude 45 let, co se sešlo 5 členů tehdy NSČS v Kulturním domě Plavby (dříve Paroloď) v Děčíně, aby založili Děčínský numismatický kroužek. Proto bylo VČS doporučeno toto výročí oslavit v úterý dne 16. října 2007 :

1. Slavnostní schůzi s občerstvením.
2. Zhotovením pamětních listů pro všechny naše členy a příznivce. Pamětní listy bychom věnovali i ostatním pobočkám ČNS na plánované Radě ČNS v Praze dne 20. října..
3. Zhotovením brožurky, ve které bychom zmapovali naší činnost za roky 2002 – 2007.
4. Z iniciativy našeho člena pana Zdeňka Plíhala uskutečnit v Děčínském muzeu k tomuto výročí výstavu s heslem „Sběratelství po druhé“. Výstava by dle plánu byla zahájena ve středu 13. června 2007.
5. Zveřejnit toto naše výročí vhodnou formou na webových stránkách naší pobočky a v děčínském tisku.

Rovněž i v I. pololetí tohoto roku probíhala spolupráce s ostatními pobočkami jako v minulých letech. Tradičně jsme se zúčastnili i aukcí v Teplicích a v Ústí nad Labem.Pět členů naší pobočky se na pozvání zúčastnilo VČS v České Lípě. V květnu jsme obdrželi pozvánku přátel Numismatického spolku z Pirny na členskou schůzi u příležitosti oslav 40. výročí založení spolku v Pirně na 1. června 2007 od 17,00 hodin. Na této akci jsme se museli bohužel telefonicky omluvit neboť nebylo k dispozici auto.
V květnu jsme též obdrželi pozvánku již na II. Mezinárodní sympozium do Drážďan. Konalo se ve dnech 8. – 10. června 2007 v Drážďanech na stejném místě jako v roce 2006. Pořadatelem byla opět Saská Numismatická společnost ve spolupráci s kabinetem mincí Státních uměleckých sbírek v Drážďanech. Šlo o již druhé setkání numismatiků ze Saska, Slezska a České republiky. I tentokrát bylo motem setkání „Der Groschen verbindet – Groš spojuje – Grosz Laczy“.
Šestičlenná delegace členů České numismatické společnosti (2 z Ústí nad Labem, 2 z Teplic, 1 z České Lípy a 1 z Děčína) se zúčastnila sympozia druhý den, na který byl plánován hlavní program. Zahájení a pozdravení za Saskou numismatickou společnost provedl pan Dirks Krauss. Omluvil nepřítomnost presidenta SNS pana Dr. Rudolfa Reimanna z důvodu náhlého onemocnění. Dále přednesl svou zdravici delegátům patron sympozia Saský ministr pro finance pan Dr. Horst Metz. Původně měla následovat přednáška  pana Dr. Romana Zaorala z Karlovy univerzity z Prahy o pražských groších ražených ve Vlašském dvoře v Kutné Hoře. Na sympoziu byla jeho nepřítomnost omluvena a bylo předáno slovo jedinému hostu z Polska. Se svou přednáškou „O polském groši a jeho dílu kvartníku“ vystoupil Prof. Dr. Borys Paszkiewicz z Wroclawské univerzity. Po krátké přestávce na kávu  vystoupil s přednáškou „Významný nález zlatých předmětů a mincí v Erfurtu v roce 1995“ pan Mario Schlapke z Výmaru. Po něm vystoupil pan Stefan Kolditz z Gelenau s přednáškou „Saská pošta a  mincovnictví od 16. do 19. století“. Následovala přednáška pana Holgera Mehnera z Marienbergu  „Ražba grošů markraběte Viléma 1381 – 1407“. Poslední přednášku měl pan Fritz Paul Maercker z Ihringenu na téma „ Zatlačování kvartníků přes pražské groše ve Slezsku“. Všechny uvedené přednášky byly uskutečněny s  bohatými ukázkami promítanými přes počítač na velké plátno.
Po obědě jsme z vily Brücke-Most-Stiftung, kde se sympozium konalo odjeli městskou dráhou č. 12 na výstavu Drážďanského mincovního kabinetu „Lesk sbírek – vzácnosti mincovního kabinetu z 2500 let“. Celou výstavou nás provázel a o všech unikátech odborně vyprávěl ředitel Münzkabinettu pan Dr. Rainer Grund. Výstava se konala ve věži Hausmannsturm sídelního zámku a potrvá do 4. 11. 2007. I když jsme za těmito skvosty museli vyšlapat 222 schodů byl to pro nás opravdu velký zážitek. V 10 stolních vitrínách je asi 300 vynikajících drahocenných mincí, medailí, vyznamenání a dalších objektů. Po shlédnuti této výstavy jsme se vrátily zpět na občerstvení neboť venku bylo kolem 30 stupňů.
Všem účastníkům sympozia jsme předali Pamětní listy podepsané delegáty z ČR a k nim přidali dárkové předměty v polštině, němčině i češtině, které jsme obdrželi z magistrátů neb Městského úřadu.. Pochopitelně, že organizátoři a hlavní představitelé tohoto setkání obdrželi od nás další dárky v podobě numismatických knih a medailí našich poboček.
Úplně na závěr patří poděkování naším hostitelům ze Saské numismatické společnosti za organizaci sympozia dle přání účastníků I. sympozia a za veškerou starost o nás.

Dne 13. června v 17 hodin byla ve spolupráci s Oblastním muzeem v Děčíně otevřena vernisáži výstava „Sběratelství podruhé“. Byla otevřena ke 45. výročí organizované numismatiky a ke 40. výročí založení pobočky ČNS v Děčíně. Autor výstavy pan Zdeněk Plíhal  je členem naší ČNS od roku 1974. Uskutečnil již celkem 17 samostatných výstav a u dalších 8 byl nápomocen. V děčínském muzeu vystavuje již posedmé. Mohu připomenout názvy těchto výstav:
v roce 1994 Doteky dálek,
v roce 1995 A přišel den svobody,
v roce 1996 Když jsme byli C. a K.,
v roce 1998 Psal se rok 1918,
v roce 2000 Cestou ke svobodě,
v roce 2002 Sběratelství – Hobby,
letošní „ Sběratelství  podruhé“  bude otevřena až do 6. 1. 2008.
Největší dík pak pochopitelně patří manželům Plíhalovým kteří do 10 klip rámů a 11 zasklených vitrín vměstnali na 683 exponátů.Děkuji i panu řediteli Rosenkrancovi za uspořádání výstavy a za jeho pochopení, neboť bez něj a bez finančního přispění i sponzora PORTA BOHEMICA bychom nebyli schopni výstavu uskutečnit. Naše knihovna za I. pololetí roku zaznamenala přírůstek dalších 10 ks.

Dle plánu bylo v roce 2007 uskutečněno  10 členských schůzí. Schůze se konají vždy třetí úterý v měsíci, mimo července a srpna. Na těchto schůzích byla průměrná účast více než 24 osob (24,8). Oproti minulému roku se průměrná návštěvnost naších schůzí zvýšila o 2 osoby (+2,8). Stalo se to zvýšenou návštěvou hostů, zejména na slavnostní čl. schůzi v měsíci říjnu.

V průběhu roku 2007 bylo plánováno celkem 8 přednášek, to jest o 1 méně než v roce 2006. Uskutečněno však bylo pouze 6 přednášek.

Ve dnech 14. – 16. září navštívilo několik našich členů již 10. Mezinárodní veletrh „Sběratel“ v Praze Holešovicíc

Dne 16. října 2007 jsme oslavili 40. výročí založení pobočky ČNS a 45. výročí organizované numismatiky slavnostní schůzi spojené s občerstvením. Této slavnostní schůze se zúčastnili i němečtí kolegové numismatici přátelského spolku z Pirny. Dále byly pozváni přátelé ČNS poboček z Teplic, České Lípy a Ústí nad Labem. Na schůzi jsme si připomenuli začátky našeho sbírání mincí před 45 lety. Všichni přítomní hosté, naši členové a příznivci pobočky obdrželi osobní pamětní listy na tuto událost. Dále obdrželi Informační zpravodaj č. 2, ve kterém byla zmapována naše činnost za období 2002 – 2007. Pamětní listy obdrželi i všechny zbývající pobočky v ČR na Radě ČNS v Praze 20. října 2007.

Dne 30. října nás navštívilo 10 pracovníků Münzkabinetu Dresden v čele s ředitelem Dr. Ranerem Grundem. Na nádraží jsem je přivítal spolu s manželi Dluhošovými. Součásti návštěvy byla prohlídka Oblastního muzea včetně naši výstavy „Sběratelství podruhé“. Poté si prohlédli prostory synagogy. Po obědě, který se konal v restauraci Na kocandě na Starém městě jsme jim předali pamětní list s upomínkou na jejich návštěvu a  brožurky s dalšími dárky. Následovala úvodní přednáška pana Pátka o historii Děčína a majitelích děčínského zámku. Jejich návštěva byla zakončena prohlídkou děčínského zámku a města. Ve večerních hodinách se vzácná návštěva vrátila zpět do Drážďan. Rovněž i tato návštěva byla prezentována i v tisku, konkrétně v Děčínském deníku.

Naše knihovna v průběhu roku zaznamenala přírůstek dalších  14 ks, takže má 342 titulů. Zde bych chtěl poděkovat za dary hodnotných publikací panu Sedlickému a panu Dubaničovi z Ústí nad Labem.

Dle plánu na rok 2008 bylo uskutečněno  10 členských schůzí. Na těchto schůzích byla průměrná účast více než 24 osob (konkrétně 24,5). Oproti minulému roku se průměrná návštěvnost naších schůzí snížila pouze o 0,3 tj. o 3 osoby za 10 schůzí. V průběhu roku 2008 bylo plánováno celkem 9 přednášek, to jest o 1 více než v roce 2007. Uskutečněno však bylo pouze 8 přednášek. Spolupráce s ostatními pobočkami v roce 2008 byla zaměřena zejména na účast naších členů na aukcích a to v Ústí nad Labem, v Teplicích,  v České Lípě a podobně. Tyto aukce pravidelně navštěvuje cca 30 procent našich členů.

Na výroční členské schůzi dne 19. února byl zvolen výbor pobočky na další volební  dvouleté  období  ve  složení  : HORN Roman,  KAPIC Jindřich,  PRKNO Oldřich, SCHEJBAL Zdeněk, ŠTAJNER Václav a TOMSA Jan.

Dne 4. března zúčastnili se někteří naši členové a zájemci o členství v ČNS vernisáže výstavy našeho člena pana Zdeňka Plíhala a jeho manželky na Jílovském zámku. Motem výstavy bylo „Není slon jako slon aneb od špendlíku k mašině“. Výstava trvala do 1. června.

Dne 27 května v 17 hodin večer byla rovněž v Jílovském zámku uskutečněna vernisáž výstavy pana Zdeňka Plíhala tentokrát pod názvem „Svět v obraze bankovek“, Přítomní si měli možnost prohlédnout bankovky s vyobrazením malířů, majáků, lodí, vojáků, staveb, kostelů, žen, zvířat a dalších žánrů.Rovněž i této výstavy se zúčastnilo několik našich členů. Třetí výstavu v těchto prostorách věnovali manželé Plíhalovi koncem roku českému malíři, kreslíři a ilustrátoru pohádek a dětských knížek Josefu Ladovi,  Informace o konání těchto výstav byly publikovány v děčínském Principu, rozhlase i televizi. Asi z důvodu dlouhodobého skluzu v tiskárně nebyly včas publikovány i v Numismatických listech, kam jsem je též předal.

V květnu jsem spolu s panem Dluhošem, místostarostou města Jílové panem Mgr. Václavem Zibnerem a pracovnici zámku projednali možnosti konání „Sběratelských trhů“ v prostorách zámku po prázdninách v červenci a srpnu. První sběratelský trh se uskutečnil již 7. září od 8 do 12 hodin. Přišlo však na něj jen pár zájemců z města Jílové u Děčína. Uskutečnil se i druhý pokus dne 20. prosince, ale se stejným výsledkem tj. velmi malou účasti. Zde jsme měli za pobočku zakoupeny jen tří stoly, a to se mnou pan Kunc  a pan Dluhoš.prázdninách byla provedena revize knihovny pobočky dle uloženého usnesení z VČS za mé účasti, knihovníka pana Kapice a předsedy revizní komise pana Schejbala. Odepsáno bylo 7 dlouhodobě nevrácených titulů a tři tituly byly nabídnuty ostatním pobočkám na Radě ČNS. Vzhledem k tomu, že se jednalo o velmi zastaralé publikace, neprojevil o ně nikdo zájem a tak byly v listopadu prodány panu Dluhošovi za 50,- Kč. 

Ve dnech 12. – 14. září 2008 se konal v Praze ne výstavišti v Holešovicích  již 11. mezinárodní veletrh mincí, poštovních známek, karet, minerálů a sběratelství. I na tomto veletrhu nechyběla účast velké části našich členů. Potvrdilo se poznání, že v den zahájení v pátek jsou ceny nabízeného materiálu nejvyšší. Je to asi podle známého „Kdo dřív přijde, ten dřív mele“. Také první den je z čeho vybírat. V sobotu ceny již začínají klesat a poslední den v neděli při tzv. „paběrkování“ se dají ceny nabízeného materiálu usmlouvat. Záleží na množství zakoupeného materiálu.

Dne 18. října se konalo zasedání Rady ČNS, kde zastupoval naší pobočku s hlasem rozhodujícím pan Dluhoš. Delegován byl jako host i pan Ing. Sochor. V průběhu roku zaznamenala knihovna přírůstek dalších  6 ks Takže po odečtení celkem 10 zmíněných titulů má knihovník k dispozici 338 titulů.

V průběhu roku nás několikrát navštívili přátelé z Pirny a rovněž i několik našich členů navštívilo pořádané burzy numismatického a filatelistického materiálu v Drážďanech a Bischofsverdě. V Drážďanech jsme též několikrát navštívili i bleší trhy u Labe.

V měsíci prosinci jsme obdrželi z Centra sociálních služeb výpověď z klubu důchodců, který se uzavírá z technických a provozních důvodů. Naše schůze v prosinci byla poslední na Starém městě. Bylo nutno kromě změny schůzovní místnosti řešit hlavně i přestěhování knihovny. Přestěhování obětavě zajistil knihovník pan Kapic a jednatel pan Horn.

První lednová schůze roku 2009 proběhla v restauraci „Na kocandě“ na Starém městě. Výroční členská schůze v měsíci únoru již v klubu „Zlatý podzim“ v Děčíně IV. Podmoklech, Bezručové ulici, kam byla přemístěna knihovna pobočky.

Dle plánu bylo uskutečněno  10 členských schůzí. Na těchto schůzích byla průměrná účast 23 osob (pokud započítám i 7 hostů za rok, konkrétně 22,8). Oproti minulému roku se průměrná návštěvnost naších schůzí tak snížila o 1 osobu. V průběhu roku 2009 bylo plánováno celkem 9 přednášek. Uskutečněno však bylo pouze 7 přednášek. Spolupráce s ostatními pobočkami v roce 2009 byla zaměřena opět zejména na účast naších členů na aukcích a to v Ústí nad Labem, v Teplicích,  v České Lípě a podobně. Tyto aukce pravidelně navštívilo cca 30 procent našich členů.

I v roce 2009 byl aktivní náš člen pan Zdeněk Plíhal. Dne 11. února byla otevřena výstava v Moravském Krumlově pod názvem „Svět očima bankovek“. Výstava byla přístupná do 3. dubna 2009. Dne 5. května se zúčastnili někteří naši členové a zájemci o členství v ČNS vernisáže další výstavy pana Zdeňka Plíhala na Jílovském zámku. Motem výstavy bylo „Alfons Mucha – velký muž secese“. Jak jistě víte navrhl nejen naše první poštovní známky se siluetou Hradčan, ale i naše první československá papírová platidla. Výstavou poštovních známek, papírových platidel, pohledů, plakátů, kalendářů a dalších exponátů jsme si tak připomenuli   jeho úmrtí před 70 lety dne 14. 7. 1939. Na výstavě jsme se setkali i s panem Ing. Mlchem, dlouholetým členem ČNS, který je předsedou FANKLUBU Alfonse Muchy.Výstava trvala do 26. července 2009.  Informace o této výstavě byla publikována v děčínském Principu, rozhlase i televizi. Z důvodu dlouhodobého skluzu v tiskárně nebyla včas publikována i v Numismatických listech, kam jsem informaci též předal. Poděkování za aktivitu v oblasti výstav patří nejen Zdeňku Plíhalovi, ale i jeho manželce, která mu je v tomto oporou.

Ve dnech 19. – 21. června 2009 slavila Saská numismatická společnost v Míšni 20. výročí svého založení. Prezident této společnosti Dr. Reimann navštívil Děčín a v prodejně pana Dluhoše jsme přislíbili účast na těchto oslavách. Tak jako v minulých letech delegaci za ČR tvořili následující členové ČNS : za pobočku Děčín Štajner a Tomsa, za pobočku Ústí nad Labem Dubanič a Sýkora, za pobočku Teplice Mjalovský a Michovský a za pobočku Česká Lípa pan Kučera. Vzhledem k tomu, že na oslavách bylo přítomno kolem 130 německých přátel, předal jsem knižní pozornost za Děčín zástupcům za Pirnu manželům Schreibrovým a zbývající propagační materiál z Městského úřadu a z poboček byl předán k rozdání prezidentu společnosti.

Dne 16. července umožnil pan Pažourek cca 20 členům pobočky zúčastnit se prohlídky dosud neopravených části Děčínského zámku (jižní křídlo), dále prohlídku archeologických vykopávek na nádvoří zámku a samotnou prohlídku zámecké historické expozice s výkladem, což bylo všemi přítomnými oceněno.

Ve dnech 3. – 5. září 2009 se konal v Praze ne výstavišti v Holešovicích  již 12. mezinárodní veletrh poštovních známek, mincí, karet, minerálů a sběratelství. I na tomto veletrhu nechyběla účast velké části našich členů.

Dne 17. října se konalo zasedání Rady ČNS, které jsem se též zúčastnil. Zde jsme uctili památku našeho zakládajícího člena pobočky pana Stanislava Dluhoše, který zemřel 15. října. Členové ČNS byli seznámeni s průběhem zasedání Rady prostřednictvím Informací č. 149-150, které byly vydány v této formě jako poslední.

Dne 3. listopadu 2009 jsem se zúčastnil oslav 90. výročí ČNS v budově Národního muzea v Praze, kde jsem převzal titul čestného člena ČNS pana Stanislava Dluhoše in memoriam. V průběhu roku 2009 zaznamenala knihovna přírůstek dalších  6 ks, takže knihovna má k dispozici 344 titulů. V průběhu roku nás navštívilo několik přátel z Pirny a rovněž i několik našich členů navštívilo pořádané burzy numismatického i filatelistického materiálu a bleší trhy u Labe v Drážďanech.

Dle plánu na rok 2010 bylo uskutečněno  10 členských schůzí.Na těchto schůzích byla průměrná účast 21,2 osob pokud započítám i 1 hosta činí účast 21,6 osoby. Oproti minulému roku samotná účast členů a příznivců vzrostla  z 22,1 na 22,2 členů. V průběhu roku 2010 bylo plánováno celkem 9 přednášek. Uskutečněno však bylo pouze 7 přednášek.

Na  výroční  členské schůzi dne 16. února  byla dána  výboru pobočky důvěra na další dvouleté volební období ve složení : HORN Roman,  KAPIC Jindřich, PRKNO Oldřich, SCHEJBAL Zdeněk, ŠTAJNER Václav a TOMSA Jan.

Spolupráce s ostatními pobočkami v roce 2010 byla tradičně zaměřena zejména na účast naších členů na aukcích a to v Ústí nad Labem, méně již v Teplicích a  v České Lípě. V minulém roce tři členové navštívili také aukci papírových platidel v Praze.

I v roce 2010 nezahálel náš člen „vystavovatel“ pan Zdeněk Plíhal, Dne 15. září byla otevřena za účasti některých našich členů a děčínských občanů vernisáži jeho výstava v Oblastním muzeu v Děčíně „Malíř secese Alfons Mucha – malíř našich srdcí“.  Byla to jeho již 33. výstava na které se podílel a jeho 21. samostatná výstava. Dílo Alfonse Muchy vystavil na 42 tablech a ve 3 vitrínách s více než 450 ukázkami. Výstava byla přístupná od 15. 9. do 15. 11. 2010 k uctění 150. výročí narození významného našeho malíře.

Úmrtím pana Dluhoše ke konci roku 2009 byla prakticky pozastavena spolupráce s našimi přáteli v Pirně a v Drážďanech. Takže po celý rok jsem nenašel nikoho s autem, kdo by se mnou za německými přáteli byl ochoten zajet. Jejich schůzky se konají v pátek v 18. hodin večer. Až na přelomu roku byly obnoveny písemné styky s manželi Schreibrovými z Heidenau, kterým jsem zaslal náš plán schůzí na I. pololetí tohoto roku. Vzhledem k tomu, že i pan Manfréd Schreiber byl poslední dobou nemocen, plánované setkání buď v Děčíně nebo v Heidenau se již neuskutečnilo.

Ve dnech 2. – 4. září 2010 se konal v Praze na výstavišti v Letňanech  již 13. mezinárodní veletrh poštovních známek, mincí, karet, minerálů a sběratelství. I na tomto veletrhu nechyběla účast velké části našich členů. Dne 16. října se konala 7. konference ČNS, které se zúčastnil náš člen pan František Dohnal a o jejím průběhu nám podal informaci na naši říjnové členské schůzi. Členové ČNS byli podrobně seznámeni s průběhem této konference prostřednictvím Numismatických zpráv č. 5/2010.  V průběhu roku 2010 zaznamenala knihovna přírůstek dalších  6 ks, takže knihovna má k dispozici 350 titulů.

Dle plánu na rok 2011 bylo uskutečněno  10 členských schůzí. Na těchto schůzích byla průměrná účast 22,2 osob. Rovněž v minulém roce byla průměrná účast v naprosto stejné úrovni tj, 22,2 osob. V průběhu roku 2011 bylo plánováno celkem 9 přednášek. Uskutečněno však bylo pouze 7 přednášek. Tedy stejný výsledek jako v minulém roce. Spolupráce s ostatními pobočkami v roce 2010 byla zaměřena zejména na účast naších členů na aukcích v Ústí nad Labem, méně již v Teplicích a  v České Lípě, kde jsem se v březnu s panem Dubaničem zúčastnil jejich výroční členské schůze.

Ve dnech 8. – 10. září se konal v Praze v Letňanech již 14. mezinárodní veletrh poštovních známek, mincí, karet, minerálů a sběratelství - „Sběratel“, kterého se zúčastnilo rovněž několik našich členů.

I v roce 2011 byl tradičně aktivní náš člen „vystavovatel“ pan Zdeněk Plíhal. Dne 15. září byla otevřena za účasti některých našich členů a děčínských občanů vernisáži výstava jeho manželky v Oblastním muzeu v Děčíně „Není slon jako slon“.  Svým rozsahem předčila výstavu pod stejným názvem, kterou měli v březnu roku 2008 na zámku v Jílovém o další nové přírůstky za uplynulé 3 roky. Výstava byla přístupná od 15. 9. do 30. 1. 2012. Poděkování za aktivitu v oblasti výstav patří nejen Zdeňku Plíhalovi, ale i jeho manželce.

Mezinárodní spolupráce s našimi přáteli v Pirně a v Drážďanech nebyla obnovena ani v roce 2011. Toto byla velká chyba, kterou si stále vyčítám, neboť pan Manfréd Schreiber se na tuto návštěvu velmi těšil. Bohužel, dne 10. 10. 2011 odešel do numismatického nebe za svým přítelem panem Dluhošem.

Dne 15. října se konala v Praze 1. Rada ČNS, které jsem se zúčastnil a o jejím průběhu byli členové informováni na naši říjnové členské schůzi. V průběhu roku 2011 zaznamenala knihovna přírůstek dalších  8 ks, takže knihovna má k dispozici 358 titulů

Historii 2002-2011 zpracoval: Václav Štajner